torsdag, mars 19, 2009

 

EU-medlemskapet skadar Sverige

Ofta sägs att Sverige skulle vara utan inflytande i EU:s institutioner om vi inte vore medlemmar i EU. Må så vara, men å andra sidan har vi nu ett minimalt inflytande över EU:s institutioner samtidigt som EU:s makt i Sverige är enorm.

En sak vet vi emellertid säkert och det är att vi inte skulle omfattas av EU:s jordbruks- och fiskeripolitik om vi inte tillhörde EU. Sant är att Sverige redan innan medlemskapet hade skyddstullar på jordbruksprodukter samt prisreglering på vete. Prisregleringen på vete hade dock utan svårighet kunnat avskaffas och ersättas med ett arealbidrag och i takt med att fler och fler av jordbrukets sektorer hade uppvisat exportöverskott hade skyddstullarna i vilket fall som helst blivit meningslösa. Har man ingen prisreglering och ett exportöverskott kommer ju det inhemska priset i vilket fall som helst att falla ned till en nivå som gör produkten konkurrenskraftig på världsmarknanden.

Av allt att döma hade alltså Sverige i nästan alla avseenden varit ett bättre och billigare land att leva i om vi hade valt att stå utanför EU. Vad gäller den fria rörligheten var vi genom EES-avtalet redan en del av den gemensamma arbetsmarknaden. Alltså fyller inte EU-medlemskapet någon annan funktion än att förbättra olika politikers karriär- och utkomstmöjligheter. Läs mer om hur EU:s jordbruks- och fiskeripolitik "fungerar" på följande länk.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C03%255C18%255C329383

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?