söndag, juni 21, 2009

 

En modern guldmyntfot

Hur skulle en modern guldmyntfot gestalta sig? Förvånansvärt nog skulle skillnaden mellan det vi känner idag och en modern guldmyntfot inte vara särskilt stor och jag vill här beskriva ungefär hur jag tror att det skulle fungera i det dagliga livet.

Priser, löner och kontobehållningar och skulder skulle anges i guld. Sedlar skulle sannolikt spela en mindre roll än idag, då de ju under en guldmyntfot inte slutgiltigt reglerar en skuld utan istället vore innehavarskuldebrev utgivna av privata banker. Bankkort skulle dock sannolikt spela en större roll än de gör idag då det ju inte skulle finnas någon rättslig skillnad mellan ett bankkort och en sedel. Banker skulle inte kunna låna av någon centralbank med en sedelpress i källaren. Misskötta banker skulle därför gå under, vilket på grund av frånvaron av insättningsgaranti skulle medföra förluster för dem som hade anförtrott en illa skött bank sina besparingar. Fysiskt guld skulle knappast förekomma som betalning i handeln, men på grund av frånvaron av insättningsgaranti och förekomsten av bankfallissemang kan man tänka sig att riskskygga skulle ha en smärre guldkassa i sitt bankfack. Idealiskt sett är dock de försiktigaste bankerna så välskötta och konservativa att hamstring av guld inte förekommer.

I normalfallet vore det alltså endast guldsmeder, tandläkare och guldbrytande företag som satte in och toge ut fysiskt guld i/ur bankerna. Här i Vårgårda finns varken guldsmeder eller guldgruvor och tandläkare använder knappast något guld i våra dagar så troligen skulle allt guld här i Vårgårda vara smyckesguld, tandguld hos äldre samt kanske smärre kassor i bankfack. Precis som man måste säga till i förväg vid större kontantuttag skulle bankerna sannolikt begära att man sade till i förväg om man ville ha fysiskt guld. Kanske skulle det finnas en bankomat som tillhandahöll innehavarskuldebrev utgivna av en bank, men mera troligt skulle alla icke ljusskygga betalningar avvecklas med bankkort. Torghandlare skulle alltså sannolikt införskaffa mobila kortläsare.

Med all säkerhet skulle det finnas en nedre gräns vid uttag av fysiskt guld såtillvida att en kontobehållning understigande exempelvis ett gram inte berättigade till fysiska uttag utan att så små behållningar endast kunde användas kvittningsvis gentemot banken eller överföras till andra konton eller banker. Samma sak gäller idag om man har 24 öre eller mindre på sitt konto.

Jag är 99% säker på att vi inom mindre än 40 år kommer att få se att bankssystem som fungerar just så här åtminstone i vissa länder på jorden och att dessa länder så övertydligt kommer att demonstrera guldmyntfotens överlägsenhet att systemet med tiden blir helt globalt. En första början till denna utveckling är att handeln med guld nu exploderar och att allmänheten köper på sig guld som inflationsskydd. Mycket av det fysiska guld som idag köps i spekulativt syfte består av mycket små guldtackor. Nästa steg blir att bygga ett bankssystem avsett för betalningar i dagliga livet på grundval av detta guld, som alltså i detta skede kommer att "värdepapperiseras".

Comments:
Det kräver ändå statlig övervakning med deprecieringsrisk som följd. Alltså den utveckling som historien har visat; visserligen är pappersmyntfoten ganska ung men om man ser den i perspektivet av den ständiga försämringen av legeringarna så är den ändå helt logisk.
 
Problemet som slutligen medförde guldmyntfotens kollpas var att staten tryckte sedlar som både var lagligt betalningsmedel och skuldförbindelser. Detta är ohållbart.

Jag tror inte att vi kommer att få se den typen av guldmyntfot "den här gången" och det beror på att ingen stat vill remonetisera guldet. Dessutom finns knappast något behov av sedlar i våra dagar då ju bankkort gör allt som sedlar gör.

Vad det anbelangar kan man redan idag öppna ett så kallat unallocated account med nominellt värde i guld och jag ser ingen risk att värdet på ett sådant konot kan minskas genom något annat än att emittenten beviljar krediter på ett vårdslöst sätt.

Och vårdlös kreditgivning skall på en fri marknad straffa sig.

Jag är alltså optimist.
 
Det heter förstås kollaps och inte kollpas. Det heter givetvis också konto och inte konot.
 
Likväl krävs en övervakningsapparat för att se till att det fungerar, eller hur? Om en större bank går omkull tror du verkligen att demokratiska (=politiker) krafter inget gör?
 
Föregående talare har en poäng. Demokratiskt valda politiker är ju benägna att rycka ut för att spela duktiga och knipa poäng.
 
Dock tror jag att det finns några saker som talar mot att politikerna skulle rädda en bank som ägnade sig åt att låna in och ut guld.

Man kan alltid rädda en bank vars skyldigheter är definierade i något man i nödfall kan gå ned i källaren och tycka mer av. Problemet för Island är att insättningsgarantins omfattning definieras i euro och inte i landets egna valuta. Guldet är alltid som en utländsk valuta, eftersom en stat varken kan trycka mer utländsk valuta eller trolla fram guldtackor. Att lösa ut en bank vars skyldigheter är definierade i guld gör därför ett svåröverskådligt intryck.

Jag tror dessutom att politikerna kommer att hålla fast vid pappersvalutorna in i det sista då dessa ger politikerna helt andra möjligheter att slösa än ett guldbaserat system. Av det skälet kan man tänka sig att man vore obenägen att rädda en bank vars skyldigheter är definierade i termer av guld, då ju detta skulle ge sådana banker dåligt rykte. Detta skulle sannolikt anses gynna de intressen politikerna vill gynna.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?