tisdag, juni 09, 2009

 

Till guldets försvar

Signaturen Thomas har sporrat mig att skriva ett försvar för guldmyntfoten.

Frågan kan verka knepig, men benar man bara upp det hela ser man snart att det är fråga om ett stort antal var för sig enkla frågor. Reder man ut dessa frågor var för sig blir det hela ganska enkelt.

Den första frågan jag vill beröra är frågan om vad jag skulle vilja kalla varupengar. Med varupengar förstår jag sådana varor som har förutsättningar att kunna fungera som pengar. Det är nämligen här man lär sig förstå hela det finansiella systemets historiska bakgrund.

Jag har gjort en egen lista över egenskaper som måste uppfylla för att något kunna fungera som pengar. Här följer den.

  1. Förutom att eventuellt kunna tjäna som betalningsmedel måste det tillgodose åtminstone ett mänskligt behov.
  2. Det måste vara mera eftertraktat än rikligt förekommande och den därav tillgängliga mängden svår att öka.
  3. Det bör ha så god hållbarhet som möjligt.
  4. Det bör vara så enkelt att lagra och transportera som möjligt.
  5. Dess bytesvärde bör vara så högt som möjligt i förhållande till dess volym, om än inte alltid extremt högt.
  6. Det bör vara lätt att klyva och dess värde i förhållande till dess vikt inte påverkas avsevärt av klyvning eller deformation.
  7. Det bör vara lätt att skilja från annat och i synnerhet sådant med lägre bytesvärde.

Går man igenom dessa kriterier ser man snart att guld är ett av de ting som bäst svarar mot kriterierna och att exempelvis diamanter har betydligt sämre förutsättningar att fungera som pengar.

Man finner också svaret på varför vodka har använts som pengar, men knappast mjölk. Man kan också dra den slutsatsen att ved inte har så dåliga förutsättningar att kunna fungera som pengar. Bensin är inte heller så dåligt.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?