söndag, juni 28, 2009

 

Urkyrkan var liturgisk

I Svenska Dagbladet står idag att läsa om att man tror sig ha funnit reliker efter den helige aposteln Paulus i Rom. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3132593.svd

Det allra mest intressanta för mig som ortodox trosbekännare är följande.

"Påven berättade att ett litet hål borrats upp i sarkofagen, så att man kunde se att där fanns fragment av purpurfärgat linne av hög kvalitet pläterat med rent guld, samt ett blåfärgat tyg med invävda linnefibrer.

- Där finns också korn av röd rökelse samt spår av protein och kalksten. Där fanns vidare små fragment av ben, som vid experternas tester genom C14-metoden visade sig tillhöra någon som levde under det första eller andra århundradet, sade påven.


Upptäckten av benfragment som skulle kunna tillhöra aposteln Paulus offentliggjordes samtidigt som Vatikanen meddelade att det troligen äldsta porträttet av Paulus hittats i en av Roms katakomber. Vatikanarkeologer har med hjälp av laserteknik frilagt en väggmålning föreställande en man med fårad panna och spetsigt svart skägg mot röd bakgrund, omgiven av en klargul gloria. Målningen har daterats till sent 300-tal."

Om relikerna är autentiska har vi alltså fått veta att den helige aposteln Pauli reliker kringgärdades av stor vördnad av de äldsta kristna i Rom. Man skrudade ju kvarlevorna av den helige aposteln i en mantel pläterad med äkta guld, vilket helt klart tyder på att man i de äldsta liturgierna använde sig av kyrkliga skrudar, vilket i sin tur pekar mot att den äldsta kristendomen hade ett mycket rikt liturgiskt liv helt skilt från våra dagars protestantiska heretikers föreställningar om den enkla urkyrkan.

Vi har också fått antytt att de äldsta kristna vördade reliker, vilket vi ortodoxa också gör.

Vi har vidare fått ett starkt indicium på att den äldsta kyrkan använde sig av rökelse och i den Ortodoxa Kyrkan är det till och med förbjudet att fira gudstjänst utan att använda sig av rökelse.

Det som i artikeln kallas porträtt är enligt min övertygelse ingenting annat än en ikon och om man tror att den Ortodoxa Kyrkan är identisk med den den allra äldsta kyrkan är det helt självklart att ikoner förekom i den allra äldsta kyrkan. Katoliker kan fundera på varför den helige aposteln Paulus var skäggprydd, men för oss ortodoxa som givetvis tror att Roms äldsta kristna var ortodoxa är det självklart att ortodoxins stora kärlek till skägg återgår på den allra äldsta kyrkan och ytterst på det faktum att Vår Herre Gud och Frälsare Jesus Kristus bar, nej, bär skägg.

Jag medger att man utifrån det som framgår av artikeln inte kan sluta sig till vilket av de samfund samfund som finns i våra dagar den helige apostlafursten Paulus betraktar som Kristi Enda Fårahus, men fakta talar starkt emot att det skulle vara något protestantiskt samfund.

Jag tror dock att aposteln Paulus var och är ortodox och att därför apostlafurstarna Petri och Pauli högtid skall firas den 12 juli, då detta är den 29 juni enligt den julianska kalendern.

Comments:
Om jag någonsin ska bli kristen så är det lätt den ortodoxa kyrkan jag ska vända mig till. Att få gå omkring och kalla alla protestanter för heretiker gör det nästan värt att konvertera idag.

Jag gillar även ritualerna i både den katolska och den ortodoxa kyrkan. Det är lite mer stil i era två kyrkor, högre klass än de där heretiska protestanternas spartanska kyrkor och ceremonier.

Jag är dock strikt ateist och någon konvertering ter sig ytterst otrolig. Men om... :)
 
Inom en icke alltför avlägsen framtid tänkte jag skriva något om filoqve då den Ortodoxa Kyrkan förkastar denna dogm som en heresi.

Tanken är den att visa att inte heller den katolska kyrkan är Kristi Enda Fårahus, eftersom den lär heresi.

Samtidigt kallar sig den Ortodoxa Kyrkan också för Kristi Enda Katolska och Apostoliska Kyrka.

Frågan är alltså vem som med rätta betecknar sig som katolik, om än att jag kallar det samfund som nu leds av Benedikt XVI för den katolska kyrkan eftersom folk då begriper vad jag menar.

Kristi Enda Katolska och Apostoliska Kyrka leds av Jesus Kristus och alltså inte av Benedikt XVI och han är enligt min övertygelse således inte "Kristi Ställföreträdare", vilket han falskeligen hävdar.
 
Jag håller helt och hållet med dig om att påven inte är kristi ställföreträdare på jorden. Han är bara en man i en lustig hatt.

Att han skulle vara guds ställföreträdare på jorden är ett mycket löjligt påstående som uppenbart är falskt.
 
Om man inte tror på Gud kan man ju knappast tro att någon är hans företrädare.

Jag tror dock på Gud, men jag tror inte att Påven är "Kristi Ställföreträdare". Däremot är Påven en heretiker.

Jag gillade dock att Påven uttalade sig negativt angående islam. Bortsett från att muslimer inte är ateister är jag negativt sinnad till islam.

Muslimer gör en olycklig sammanblandning av relgion och politik vilken jag anser vara främmande för den ortodoxa kristendomen om än att idealet är en ortodox monarki inom vilken det råder en begränsad relgionsfrihet.

Religionsfriheten i det gamla Ryssland inskränkte sig till utländska diplomater samt att befolkningen var berättigade att försumma kyrkogången. Dock var det helt förbjudet för ryssar att praktisera några andra trosriktningar.

På söndagsförmiddagarna fick alltså befolkningen "fritt" välja mellan att gå i en ortodox kyrka och att inte gå i någon alls. Detta går tillbaka på att fursten sågs som en landsfader som skulle skydda sina undersåtar från heresien.

Jag är dock för religionsfrihet, men skulle gärna bo i ett land där det finns många ortodoxa kyrkor.

Ukraina och Rumänien lockar mig.
 
Paven (ursakta att jag inte har a a o) ar inte Jesu stallforetradare, han ar ledare for den kyrka vars forsta ledare Peter var. (Andra ledaren var Linus)
 
Jag anser att aposteln Petrus var Roms förste biskop och att stadens Rom biskop intar den främsta rangen i biskoparnas inre hierarki, men jag anser inte att Roms äldsta kyrka är identisk med den kyrka som idag leds av Benedikt XVI. Den romerska stolen har avfallit.
 
Varfor avfallit? Intressant nog tycker katolska kyrkan att de ortodoxa inte ar heretiker, utan att det ar fragan om en schism.
 
Jag känner till att katolska kyrkan har högre tankar om den ortodoxa än tvärsom.

Katolska kyrkan är heretisk på en rad punkter.

Jag kan nämna några.

Filioqve, bruket av osyrat bröd i den katolska euakristien och en felaktig dopformel är alla exempel på heresier.

Lutheraner är dock ännu värre.
 
"förbjudet att fira gudstjänst utan att använda sig av rökelse"

det visste jag inte. hur gor man med astmatiker?
 
Astma drabbar endast heretiker.
 
felaktig dopformel har jag svårt att förstå, vet du vad Johannes Döparen sa till sina lärljungar, eller .... verkar en aning förmätet...
 
Nu är det fråga om det dop som Jesus Kristus instiftar och som omtalas i Matteusevangeliets 28 kapitel och inte om Johannesdopet.

Dopet skall ske i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Strängt taget behöver inte dopförättaren uttala några ord som beledsagar själva riten. Det lär i urkyrkan ha förekommit seden att uttala nicenum i form av tre frågor och efter varje enskild av de tre frågorna sänktes baptizanden ned i det konsekrerade vattnet.

Numera uttalas dock orden Guds tjänare, NN, döpes i Faderns namn, varpå den första nedsänkningen följer och så vidare.

Katolska kyrkan säger dock "Jag döper dig, NN, i........" Detta gäller även lutherska kyrkan.

Detta är fel eftersom det i själva verket är Jesus Kristus som döper.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?