lördag, december 05, 2009

 

Konkurrenslagar skadar konsumenten

Här kan ni läsa om ett praktexempel på hur konkurrenslagar skadar konsumenterna.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C12%255C05%255C364981

Vad det handlar om är att Telia vill bygga ett fiberoptiskt nät, men att Telia i så fall blir tvunget att låta konkurrenterna använda sig av detta nät. Man kan jämföra det med att en Volvoverkstad skulle tvingas upplåta sina verkstäder för SAAB och givetvis skulle resultatet bli att Volvo inte skulle bygga några nya verkstäder, vilket ytterst sett drabbar konsumenten.

Det allra mest genanta är att all konkurrenslagstiftning bygger på den felaktiga premissen att priser hålls ned av att det finns ett stort antal aktörer som slåss om kunderna. Detta är dock inte alls någon garanti för låga priser lika litet som ett litet antal aktörer är en garanti för höga priser.

Priser sänks därför att det finns överkapacitet och detta gäller oavsett antalet aktörer. Alltså skadas konsumenterna av det förhållandet att Telia inte fritt får bygga ut kapaciteten av det enkla skälet att så länge det finns mindre kapacitet än konsumenterna är i behov så länge kommer det att råda säljarens marknad.

Om Telia skulle ges möjligheter att ostört av konkurrenslagar och konkurrensmyndigheter bygga ut kapaciteten och dra nytta av att det fortfarande råder säljarens marknad så skulle snart den första förutsättningarna för köparens marknad uppstå. Ett nät skulle byggas upp och så snart man har ett nät vill man förstås ha kunder. Konkurrenlagar och konkurrensmyndigheter är alltså i själva verket konsumenternas fiender, medan vinsthungriga bolag som ostört tillåts försöka tjäna pengar är deras bästa vänner.

Karteller består i allmänhet endast så länge det råder säljarens marknad. Ett kännetecken för en verkligt fri marknadsekonomi är alltså att det inte finns några lagar som förbjuder karteller, prissamverkan och liknande helt enkelt eftersom, ytterst sett, giriga företagare är konsumenternas bästa vänner.

Comments:
Competition laws harm consumers

Here you can read about a prime example of how competition laws hurt consumers.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx% 3FO% 3DRSS% 26ArticleId% 3D2009% 255C12% 255C05% 255C364981

What is at stake is that Telia wants to build a fiber optic network, but Telia in this case would have to allow competitors to use this network. You can compare it with a Volvo workshop would be forced to lease his workshops for Saab, and of course the result would be that Volvo would not be building any new garages, which ultimately affects the consumer seen.

The most embarrassing thing is that all competition laws based on the false premise that prices are kept down by the existence of a large number of players who are fighting for customers. However, this is not a guarantee of low prices any more than a small number of actors is a guarantee of high prices.

Prices are reduced because there is excess capacity, and regardless of the number of players. So consumers are harmed by the fact that Telia is not free to expand capacity for the simple reason that as long as there is less capacity than other consumers are in need as long as there will be a seller's market.

If Telia were given opportunities to undisturbed by competition laws and competition authorities to extend the capacity and take advantage of that there is still a seller's market, it would soon the first conditions for the buyer's market emerge. A network would be built and once you have a network would be understood to have customers. Competition laws and competition authorities are in fact in consumer enemies, while profit-hungry companies undisturbed allowed to earn money, their best friends.

Cartels generally consists only so long as there is a seller's market. A sign of a truly free market is that there are no laws prohibiting cartels, price collusion and the like simply because, ultimately speaking, greedy entrepreneurs, the consumer's best friends.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?