fredag, december 11, 2009

 

Tobinskatt är rent vansinne

I Dagens Nyheter står idag att läsa om att EU begärt att IMF skall utreda frågan om en så kallad tobinskatt. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/eu-foreslar-tobin-skatt-1.1012052

Det hela är mer än lovligt dumt. Man tänker sig att en skatt skall avhålla dem som inte har ett verkligt behov av att genomföra finansiella transaktioner från att göra onödiga och destabiliserande spekulationsaffärer.

Vad man helt glömmer är att mindre handel innebär att en enstaka transaktion får större inverkan på priset än vad som hade varit fallet givet större handel. Om någon växlar 100.000 dollar till euro så har detta ingen mätbar effekt på kursen mellan euro och dollar av de enkla skälen att det görs ett oändligt antal liknande transaktioner och att denna marknad omsätter miljardbelopp.

Däremot kan redan en mindre växling mellan mindre likvida valutor sätta kurserna i rörelse ganska kraftigt. Så sägs det att en islännings lotterivinst i ett norskt lotteri skulle få den isländska kronan att stiga 4 promille gentemot den norska givet att den isländske vinnaren ville växla sin vinst från norsk till isländsk valuta. Hade det däremot varit fråga om en tysk som hade velat växla en amerikansk lotterivinst från dollar till euro hade kurspåverkan inte gått att mäta av det enkla skälet att transaktionen är försumbar i jämförelse med de totala flödena. Här kan man verkligen tala om en spott i havet.

Om en så kallad tobinskatt får den eftersträvade effekten att minska de finansiella flödena så kommer den alltså ofelbart att leda till slagigare finansiella marknader. Man sjösätter vanligtvis en supertanker i en djup hamn och inte i en grund just därför att en djup hamn har större likviditet.

Och givetvis kommer inte skatten att bli global av det enkla skälet att det finns ett antal småstater för vilka bankverksamhet har en enorm betydelse.

Comments:
Tobin tax is pure madness

The Daily News is now reading about the EU asked the IMF to study the issue of a so-called Tobin tax. Read more on the following link.

http://www.dn.se/ekonomi/eu-foreslar-tobin-skatt-1.1012052

The whole is more than a little silly. It is probably based on the assumption that a tax shall deter those who do not have any real need to conduct financial transactions from making unnecessary and destabilizing speculation.

What is completely forgotten is that less trade means that an individual transaction will have a greater impact on the price than what would have been the case given greater trade. If somebody changes $ 100,000 to euros, this has no measurable effect on the exchange rate between the euro and the dollar for the simple reasons that there are an infinite number of similar transactions and that this market has a turnover of billions.

In contrast, already a small shift between less liquid currencies set in motion exchange rates quite strongly. So it is said to an Icelander lottery winner in a Norwegian lottery would get the Icelandic krona to exceed 4 per thousand as against the Norwegian currency understood that the Icelandic winner wanted to change his return from Norwegian to the Icelandic currency. Had it, on the other hand been a German who had wanted to change a U.S. lottery win from dollars to euro, the exchange rate effects had not been possible to measure for the simple reason that the transaction is negligible compared to the total flows. Here you can really talk of a spit in the ocean.

If a so-called Tobin tax will have the effect of reducing the financial flows, it will therefore inevitably lead to more volatile financial markets. It is wiser to launch a supertanker in a deep harbor than in a shallow just because a deep port has greater liquidity.

And of course, this tax will not be global for the simple reason that there are a number of small states for which banking has enormous significance.
 
Det du beskriver är problem med likviditet. Men bristen på ikviditet under finanskrisen speglades av en överlikviditet åren innan. Vi måste lämna synen att likviitet alltid är en välsignelse. Är likviditeten för hög är det antigen för mkt pengar i omlopp (nflation i tillgångspriser), eller för kortsiktiga affärer(med resulterande ökad flockmentalitet och ökad irratonaitet).

Se min blogg: http://larsahnland.se/wordpress/
 
Njae, det tidigare problemet var väl att det förekom en excessiv och osund kreditexpansion.

Denna gav upphov till en osund likviditet. Är däremot likviditeten sund är det bättre ju mera likvid marknaden är.

Det förhållandet att exempelvis den isländska kronan har och hade bristfällig likviditet är inte samma sak som att säga att det fanns en osund inflationsdrivande likviditet på Island, vilket tvivelsutan var fallet samtidigt med att den isländska kronan har en så låg likviditet att en någotsånär effektiv kursbildning inte är möjlig. Marknaden är alltså slagig.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?