onsdag, november 14, 2007

 

Vad är nekrofobi?

Nekrofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på nekrofili eller på nekrofiler. En nekrofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Begreppet nekrofobi började användas i början av 1970-talet. Då definierades det som en irrationell, ologisk, överdriven eller ihållande rädsla för nekrofili. Därmed kopplades det samman med den psykiatriska diagnosfamiljens kliniska fobier som agorafobi (torgskräck) och klaustrofobi (cellskräck).

Begreppet har emellertid under senare år genomgått en betydelseförskjutning. I stället bör det därför jämföras med exempelvis xenofobi, det vill säga rädsla för eller fientlighet mot främlingar, något som inte nödvändigtvis behöver vara sjukt (patologiskt), utan som de flesta av oss bär med oss i större eller mindre utsträckning.

Man kan titta på nekrofobin utifrån både ett individperspektiv och ett strukturellt perspektiv. När en person misshandlar en nekrofil enbart på grund av dennes sexuella läggning brukar detta betraktas som ett nekrofobiskt brott. Och den enskilde personen kan betecknas som nekrofob. I Regeringskansliets rapport Rasistiskt och främlingsfientligt våld framgår att nekrofobin har en klar koppling till rasism och främlingsfientlighet. Nekrofiler är en grupp som är utsatt för hat, hot och våld.

Lagstiftningen om hets mot folkgrupp har utvidgats att gälla även sexuell läggning. NekrO deltar aktivt i arbetet att motverka hatbrott och utveckla stödet till offer för hatbrott. Ombudsmannen har i sin instruktion från regeringen ett särskilt uppdrag att förebygga och motverka nekrofobi. Det sker integrerat i hela verksamheten.

Observera att ovanstående text skall förstås som satir.

Comments:
Haha rolig läsning. Hoppas dessa individer snarast får gifta sig i Uppsala domkyrka och adoptera barn. De är faktiskt inte mindre värda än andra...
 
Om man ser frånvaro av samtycke som den enda acceptabla sexualmoraliska restriktionen, följer därav att nekrofili och/eller kannibalism inte nödvändigtvis måste förkastas som omoraliska handlingar.
 
Sedan har vi ju alla hemska pedofober! När är tiden mogen att erkänna dem? När skall de få vara med i de sexuellas ständiga parader på gator och torg?

Denna "folkgrupp" försökte ju "komma ut" och etablera ett parti för att tillvarata sina väljares intressen i €U härförleden men misslyckades, ett fruktansvärt brott av €U mot "demokratin".

För att inte tala om "folkgruppen" (alla sexuella får tydligen per automatik folkgruppsstatus) strumpfetischister och ett tusental andra sexuella impotenta konstellationer, den ena värre än den andra, är det inte dags för alla dem att också få leva ut sin sexualitet i det offentliga rummet, vem har sagt att sex är en privatsak i hemmets sfär?

Dra ut den på gatan tillsammans med minst en partner och registrera en alldeles egen sexualitet med folkgruppsstatus...
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?